INVESTEER IN JEZELF

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Revitage B.V.

Besloten Vennootschap Revitage B.V. (hierna: mentalmindsetonline.com) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77331060 en is gevestigd aan Weidehek 121 A (4824 AT) te Breda.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door mentalmindsetonline.com waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met mentalmindsetonline.com en een online training en/of webinar afneemt.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van mentalmindsetonline.com.
 6. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door mentalmindsetonline.com worden aangeboden zijn online trainingen en/of webinars op het gebied van persoonlijke en mentale ontwikkeling.
 7. mentalmindsetonline.com: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van mentalmindsetonline.com, elke Overeenkomst tussen mentalmindsetonline.com en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door mentalmindsetonline.com wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal mentalmindsetonline.com aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van mentalmindsetonline.com zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met mentalmindsetonline.com is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door mentalmindsetonline.com gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. mentalmindsetonline.com is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft mentalmindsetonline.com het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor mentalmindsetonline.com gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen mentalmindsetonline.com niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van mentalmindsetonline.com heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot training en/of webinar.
 2. Een Aanbod kan door mentalmindsetonline.com gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten middels een betaling te doen via het gekozen betaalplatform van mentalmindsetonline.com.
 4. Mentalmindsetonline.com is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 5. Klant heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van de online training en/of webinar, indien Klant hier uitdrukkelijk van afziet. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. mentalmindsetonline.com zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft mentalmindsetonline.com het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan mentalmindsetonline.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan mentalmindsetonline.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mentalmindsetonline.com zijn verstrekt, heeft mentalmindsetonline.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Mentalmindsetonline.com kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Mentalmindsetonline.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat mentalmindsetonline.com is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mentalmindsetonline.com bekend was. Klant vrijwaart mentalmindsetonline.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 6. Het resultaat van de training en/of webinar is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant. Een ieder wordt geacht actief deel te nemen aan de training/webinar.

Artikel 6 – Online training en/of webinar

 1. Indien Klant een online training en/of webinar heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via een online portaal. Klant dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portaal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. mentalmindsetonline.com verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online training en/of webinar.
 2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Klant heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de training en/of webinar, ontvangt Klant een toegangslink naar de pagina waar de training en/of webinar op gehost wordt waarna Klant toegang zal krijgen tot de training en/of webinar die gekocht is.
 4. In geval van technische problemen dient Klant mentalmindsetonline.com hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. mentalmindsetonline.com zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van mentalmindsetonline.com komen.
 5. Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal mentalmindsetonline.com de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de e-learning vervalt na 3 maanden na de eerste keer van het het gebruik van de toegangslink of na 50 keer gebruik te maken van de toegangslink. Indien Klant desbetreffende termijn wil verlegen, dient Klant een herhaalaankoop te doen.
 6. Indien Klant nog een training/webinar wil volgen, dient Klant de toegang tot een nieuwe cursus aan te schaffen.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. mentalmindsetonline.com biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaaldienst.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van mentalmindsetonline.com.

Artikel 8 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. mentalmindsetonline.com gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal mentalmindsetonline.com de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien mentalmindsetonline.com op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. mentalmindsetonline.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is mentalmindsetonline.com bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met mentalmindsetonline.com gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is mentalmindsetonline.com bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van mentalmindsetonline.com op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer mentalmindsetonline.com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Mentalmindsetonline.com behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door mentalmindsetonline.com leidt tot aansprakelijkheid van mentalmindsetonline.com jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door mentalmindsetonline.com in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming vanmentalmindsetonline.com, is mentalmindsetonline.com uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant mentalmindsetonline.com binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en mentalmindsetonline.com deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat mentalmindsetonline.com in staat is om adequaat te reageren
 3. mentalmindsetonline.com sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. mentalmindsetonline.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Klant vrijwaart mentalmindsetonline.com voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door mentalmindsetonline.com geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van mentalmindsetonline.com.
 5. Het succesvol afronden van een training door Klant wordt niet gegarandeerd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de training. Op mentalmindsetonline.com rust een inspanningsverbintenis om Klant naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Klant lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de training is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van mentalmindsetonline.com.
 6. mentalmindsetonline.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 7. mentalmindsetonline.com is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. mentalmindsetonline.com staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens mentalmindsetonline.com verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van mentalmindsetonline.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij mentalmindsetonline.com binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

 1. mentalmindsetonline.com is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van mentalmindsetonline.com, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan mentalmindsetonline.com zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van mentalmindsetonline.com en (xi) overige situaties die naar het oordeel van mentalmindsetonline.com buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal mentalmindsetonline.com het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.mentalmindsetonline.com is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 12 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het digitale afleveradres (opgegeven e-mailadres) van Klant.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van mentalmindsetonline.com berusten uitsluitend bij mentalmindsetonline.com en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van mentalmindsetonline.com rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mentalmindsetonline.com.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van mentalmindsetonline.com rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van mentalmindsetonline.com, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. mentalmindsetonline.com en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan mentalmindsetonline.com bekend gemaakt is en/of op andere wijze door mentalmindsetonline.com is verkregen.
 2. Indien mentalmindsetonline.com op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en mentalmindsetonline.com zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is mentalmindsetonline.com niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen mentalmindsetonline.com en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van mentalmindsetonline.com of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@mentalmindsetcommandos.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil mentalmindsetonline.com de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. mentalmindsetonline.com zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen mentalmindsetonline.com en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. mentalmindsetonline.com heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen mentalmindsetonline.com en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, Breda tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.